Advies in Maat­schap­pe­lijk Betrok­ken Onder­ne­men

ons verhaal


Accretio Advies brengt werelden samen

Accre­tio Advies advi­seert bedrij­ven, over­heids­in­stel­lin­gen, maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties en fond­sen in Maat­schap­pe­lijk Betrok­ken Onder­ne­mer­schap.

Dit doet zij door deze werel­den samen te bren­gen rondom maat­schap­pe­lijke thema’s. Het doel daar­bij is om geza­men­lijk te bou­wen aan duur­zame samen­wer­kings­ver­ban­den en con­crete maat­schap­pe­lijke programma’s.

onze diensten


Accre­tio Advies ont­wik­kelt werk­vor­men en con­cep­ten met als doel werel­den met elkaar ken­nis te laten maken en in gesprek te bren­gen rondom maat­schap­pe­lijke thema’s. Het doel daar­bij is om geza­men­lijk te bou­wen aan duur­zame samen­werk­ver­ban­den en con­crete maat­schap­pe­lijke programma’s.

Onze dien­sten ver­le­nen wij aan vier ver­schil­lende sec­to­ren: bedrij­ven, over­heid, maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties en fond­sen.

bedrijven

Accre­tio Advies helpt uw orga­ni­sa­tie bij het ont­wik­ke­len van een duur­zaam maat­schap­pe­lijk pro­gramma. En advi­seert u daar­bij over maat­schap­pe­lijke part­ners, thema’s, doel­groe­pen en par­ti­ci­pa­tie­mo­ge­lijk­he­den voor mede­wer­kers.

overheid

Uw gemeente wil meer betrok­ken­heid en aan­dacht bij soci­aal-maat­schap­pe­lijke vraag­stuk­ken. Accre­tio Advies ont­wik­kelt con­cep­ten voor par­ti­ci­pa­tie bij­een­kom­sten waar bewo­ners, onder­ne­mers en maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties met elkaar de dia­loog aan­gaan over maat­schap­pe­lijke thema’s.

maatschappelijke organisaties

Steeds meer bedrij­ven tonen hun maat­schap­pe­lijke betrok­ken­heid en wil­len samen­wer­ken met maat­schap­pe­lijke part­ners op thema’s. Als maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­tie wilt u actief inspe­len op deze ont­wik­ke­lin­gen en samen­werk­ver­ban­den aan­gaan met het bedrijfs­le­ven. Accre­tio Advies ont­wik­kelt samen met uw orga­ni­sa­tie een plan om bedrij­ven te inte­res­se­ren voor uw orga­ni­sa­tie, uw maat­schap­pe­lijke doel­groep en de maat­schap­pe­lijke thema’s.

fondsen

Uw fonds wil pro-actie­ver gaan acte­ren bin­nen het maat­schap­pe­lijk veld. Door zelf pro­jec­ten te ont­wik­ke­len streeft u naar meer impact. Accre­tio Advies advi­seert u bij het ont­wik­ke­len van een pro­jec­ten­pro­gramma en bedrij­ven­be­trok­ken­heid.

bedrijven

Accre­tio Advies helpt uw orga­ni­sa­tie bij het ont­wik­ke­len van een duur­zaam maat­schap­pe­lijk pro­gramma. En advi­seert u daar­bij over maat­schap­pe­lijke part­ners, thema’s, doel­groe­pen en par­ti­ci­pa­tie­mo­ge­lijk­he­den voor mede­wer­kers.

overheid

Uw gemeente wil meer betrok­ken­heid en aan­dacht bij soci­aal-maat­schap­pe­lijke vraag­stuk­ken. Accre­tio Advies ont­wik­kelt con­cep­ten voor par­ti­ci­pa­tie bij­een­kom­sten waar bewo­ners, onder­ne­mers en maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties met elkaar de dia­loog aan­gaan over maat­schap­pe­lijke thema’s.

maatschappelijke organisaties

Steeds meer bedrij­ven tonen hun maat­schap­pe­lijke betrok­ken­heid en wil­len samen­wer­ken met maat­schap­pe­lijke part­ners op thema’s. Als maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­tie wilt u actief inspe­len op deze ont­wik­ke­lin­gen en samen­werk­ver­ban­den aan­gaan met het bedrijfs­le­ven. Accre­tio Advies ont­wik­kelt samen met uw orga­ni­sa­tie een plan om bedrij­ven te inte­res­se­ren voor uw orga­ni­sa­tie, uw maat­schap­pe­lijke doel­groep en de maat­schap­pe­lijke thema’s.

fondsen

Uw fonds wil pro-actie­ver gaan acte­ren bin­nen het maat­schap­pe­lijk veld. Door zelf pro­jec­ten te ont­wik­ke­len streeft u naar meer impact. Accre­tio Advies advi­seert u bij het ont­wik­ke­len van een pro­jec­ten­pro­gramma en bedrij­ven­be­trok­ken­heid.

ons team


Annemarie Schouten

Annemarie Schouten

pro­ject­ma­na­ger

Door­tas­tend, orga­ni­sa­tor, spin in het web, direct, gedre­ven, leer­gie­rig, over­view.

Nicole Boterkooper

Nicole Boterkooper

pro­ject­co­ör­di­na­tor

Loy­aal, betrok­ken, ener­giek, cre­a­tief, ser­vi­ce­ge­richt.

Carolien Bosman

Carolien Bosman

pro­ject­co­ör­di­na­tor

Aan­pak­ker, loy­aal, humor, prak­tisch, ser­vi­ce­ge­richt, enthou­si­ast.

Stephanie van Altena

Stephanie van Altena

pro­ject­ma­na­ger

Ana­ly­tisch, gedre­ven, betrok­ken, inle­vend, stra­te­gisch.

Caroline Schouten

Caroline Schouten

pro­ject­co­ör­di­na­tor

Gedre­ven, com­mu­ni­ca­tie­kun­dig, enthou­si­ast, ser­vi­ce­ge­richt, door­tas­tend.

Pascale van Amelsfoort

Pascale van Amelsfoort

eige­naar

Betrok­ken, coach, helicop­ter­view, con­cep­tu­eel, cre­a­tief, gedre­ven, resul­taat­ge­richt.

opdrachtgevers


Accre­tio Advies wordt gevraagd voor advies­tra­jec­ten, pre­sen­ta­ties, inspi­ra­tie- en brain­storm­ses­sies, pro­ject- en pro­gram­ma­ma­na­ge­ment, pro­ces- en inte­rim-mana­ge­ment. Voor de vol­gende opdracht­ge­vers heeft Accre­tio Advies opdrach­ten uit­ge­voerd.

Kinderzwerfboek

Nationaal Fonds Kinderhulp

Gemeente Buren

Nederlandse Vereniging van Banken

Zwijsen

Revalidatiefonds

Stek Jeugdhulp

Franklin Covey Nederland

Gemeente Amsterdam

MVO Nederland

Vrijwilligers-centrale Amsterdam

Jeugdcultuur-fonds

TU Delft

Bart Foundation

contact


Wees zelf de ver­an­de­ring die je in de wereld wilt zien.

Wilt u meer weten over onze aan­pak en onze pro­jec­ten? Neem dan con­tact met ons op.

We horen graag van u!

14 + 1 =

Accre­tio Advies
Rid­der­hof 2
4111 LN Zoel­mond

Tele­foon: 06–54268031

pascale@accretio-advies.nl

http://www.accretio-advies.nl