Advies en pro­ject­man­age­ment voor maatschap­pelijke vraagstukken

ons verhaal


Accretio Advies brengt werelden samen

 

Accre­tio Advies brengt werelden bij elka­ar ron­dom maatschap­pelijke thema’s. Samen met bedri­jven, maatschap­pelijke organ­isaties, over­hei­dsin­stellin­gen en fond­sen ontwikkelt Accre­tio Advies pro­jecten en programma’s ron­dom maatschap­pelijke vraagstukken.

Het doel is om geza­men­lijk te bouwen aan duurzame samen­werk­ingsver­ban­den en con­crete maatschap­pelijke programma’s.

onze diensten


Wij bieden oplossin­gen voor maatschap­pelijke vraagstukken. Voor advies­tra­jec­ten, pre­sen­ta­ties, inspi­ra­tie- en brain­storm­ses­sies, pro­­ject- en pro­gram­ma­ma­na­ge­ment, pro­ces- en inte­rim-man­a­ge­­ment kunt u als bedri­jf, over­hei­dsin­stelling, maatschap­pelijke organ­isatie of (vermogens)fonds bij ons terecht.

bedrijven

Accre­tio Advies helpt uw organ­isatie bij het ontwikke­len van een duurza­am maatschap­pelijk pro­gram­ma. En adviseert u daar­bij over maatschap­pelijke part­ners, thema’s, doel­groepen en par­tic­i­patiemogelijkhe­den voor medew­erk­ers.

overheid

Uw gemeente wil meer betrokken­heid en aan­dacht bij soci­aal-maatschap­pelijke vraagstukken. Accre­tio Advies ontwikkelt con­cepten voor par­tic­i­patie bijeenkom­sten waar bewon­ers, onderne­mers en maatschap­pelijke organ­isaties met elka­ar de dialoog aan­gaan over maatschap­pelijke thema’s.

maatschappelijke organisaties

Steeds meer bedri­jven tonen hun maatschap­pelijke betrokken­heid en willen samen­werken met maatschap­pelijke part­ners op thema’s. Als maatschap­pelijke organ­isatie wilt u actief inspe­len op deze ontwik­kelin­gen en samen­werkver­ban­den aan­gaan met het bedri­jf­sleven. Accre­tio Advies ontwikkelt samen met uw organ­isatie een plan om bedri­jven te inter­esseren voor uw organ­isatie, uw maatschap­pelijke doel­groep en de maatschap­pelijke thema’s.

fondsen

Uw fonds wil pro-actiev­er gaan acteren bin­nen het maatschap­pelijk veld. Door zelf pro­jecten te ontwikke­len streeft u naar meer impact. Accre­tio Advies adviseert u bij het ontwikke­len van een pro­jecten­pro­gram­ma en bedri­jven­be­trokken­heid.

bedrijven

Accre­tio Advies helpt uw organ­isatie bij het ontwikke­len van een duurza­am maatschap­pelijk pro­gram­ma. En adviseert u daar­bij over maatschap­pelijke part­ners, thema’s, doel­groepen en par­tic­i­patiemogelijkhe­den voor medew­erk­ers.

overheid

Uw gemeente wil meer betrokken­heid en aan­dacht bij soci­aal-maatschap­pelijke vraagstukken. Accre­tio Advies ontwikkelt con­cepten voor par­tic­i­patie bijeenkom­sten waar bewon­ers, onderne­mers en maatschap­pelijke organ­isaties met elka­ar de dialoog aan­gaan over maatschap­pelijke thema’s.

maatschappelijke organisaties

Steeds meer bedri­jven tonen hun maatschap­pelijke betrokken­heid en willen samen­werken met maatschap­pelijke part­ners op thema’s. Als maatschap­pelijke organ­isatie wilt u actief inspe­len op deze ontwik­kelin­gen en samen­werkver­ban­den aan­gaan met het bedri­jf­sleven. Accre­tio Advies ontwikkelt samen met uw organ­isatie een plan om bedri­jven te inter­esseren voor uw organ­isatie, uw maatschap­pelijke doel­groep en de maatschap­pelijke thema’s.

fondsen

Uw fonds wil pro-actiev­er gaan acteren bin­nen het maatschap­pelijk veld. Door zelf pro­jecten te ontwikke­len streeft u naar meer impact. Accre­tio Advies adviseert u bij het ontwikke­len van een pro­jecten­pro­gram­ma en bedri­jven­be­trokken­heid.

ons team


Annemarie Schouten

Annemarie Schouten

pro­ject­man­ag­er

Door­tas­tend, organ­isator, spin in het web, direct, gedreven, leergierig, overview.

Nicole Boterkooper

Nicole Boterkooper

pro­ject­coör­di­na­tor

Loy­aal, betrokken, energiek, cre­atief, ser­vicegericht.

Carolien Bosman

Carolien Bosman

pro­ject­coör­di­na­tor

Aan­pakker, loy­aal, humor, prak­tisch, ser­vicegericht, ent­hou­si­ast.

Stephanie van Altena

Stephanie van Altena

pro­ject­man­ag­er

Ana­lytisch, gedreven, betrokken, inlevend, strate­gisch.

Caroline Schouten

Caroline Schouten

pro­ject­coör­di­na­tor

Gedreven, com­mu­ni­catiekundig, ent­hou­si­ast, ser­vicegericht, door­tas­tend.

Pascale van Amelsfoort

Pascale van Amelsfoort

eige­naar

Betrokken, coach, heli­copter­view, con­ceptueel, cre­atief, gedreven, resul­taat­gericht.

opdrachtgevers


Hieron­der tre­ft u een overzicht aan van onze opdracht­gev­ers en opdracht­en.

Kinderzwerfboek

Nationaal Fonds Kinderhulp

Gemeente Buren

Nederlandse Vereniging van Banken

Zwijsen

Revalidatiefonds

Stek Jeugdhulp

Franklin Covey Nederland

Gemeente Amsterdam

MVO Nederland

Vrijwilligers-centrale Amsterdam

Jeugdcultuur-fonds

TU Delft

Bart Foundation

HandicapNL

contact


Wees zelf de veran­der­ing die je in de wereld wilt zien.

Wilt u meer weten over onze aan­pak en onze pro­jecten? Neem dan con­tact met ons op.

We horen graag van u!

5 + 2 =

Accre­tio Advies
Rid­der­hof 2
4111 LN Zoel­mond

Tele­foon: 06–54268031

pascale@accretio-advies.nl

http://accretio-advies.nl